Ստորաբաժանումներ

Ստորաբաժանումներ

1. Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժին
2. Սպասարկման բաժին
3. Ընթերցասրահ
4. Արվեստի բաժին
5. Մանկական բաժին
6. Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին
7. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման բաժին
8. Գրադարանային գործի ավտոմատացման, էլեկտրոնային տեղեկատվության և սպասարկման բաժին
9. Տնտեսական բաժին
10. Ամերիկյան անկյուն

1.  Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժին

• Համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Կազմում է բաժնի գործունեության ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Անհատականացնում է նոր ստացված գրքերը և կատարում գումարային հաշվառում:
• Հետևում է փոխարինված գրականության ճիշտ ձևակերպմանը:
• Վարում է տեղեկագրերն ու տարեկան հանրագումարի մատյանները:
• Ձեռք է բերում պահանջարկ ունեցող գրականություն:
• Իրականացնում է գրքերի համալրման, մշակման և գրացուցակների հետ կատարվող աշխատանքները:
• Նոր ստացված գրքի համար լրացրում է հաշվառման քարտ:
• Կազմում է բաժիններին տրվող գրականության գրացուցակների քարտերը:
• Աշխատանքներ է տանում հաշվառման գրացուցակներում փոխարինված գրականության ակտերի հետ:
• Համակարգիչ է մուտքագրում նոր ստացված գրականությունը ՀՀ մշակույթի նախարարություն ներկայացնելու համար:
• Բազմացնում է գրքերի ֆորմուլյարները և գրացուցակային քարտերը:
Կազմում է ձեռք բերված գրականության ցանկը և ուղարկում ՀՀ մշակույթի նախարարություն:
Բաժինը մասնակցում է տարեկան վիճակագրական հաշվետվությունների կազմման
աշխատանքներին:

2.  Սպասարկման բաժին

Բաժնույթը իրականացնում է ընթերցողների գրանցումը և հաշվառումը: Ամեն տարի, հունվարի 1-ից կատարվում է ընթերցողների վերահաշվառում, որի ժամանակ լրացումներ են արվում անհատական աբոնենտի գրանցման քարտում, ընթերցողի ֆորմուլյարի վրա նշվում է նոր համարը և վերահաշվառման ամսաթիվը
Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձևով՝ ըստ խմբերի.
• Համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Կազմում և իրականացնում է աշխատանքային գործունեության ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Ապահովում է գրադարանային հավաքածուի համալրման աշխատանքները:
• Սեմինար-խորդակցություններին հադես է գալիս մասնագիտական թեմաներով:

• Աշխատանքներ է տանում գրականության համալրման ուղղությամբ:
• Ուսումնասիրում, հաշվառում և բավարարում է ընթերցողների պահանջները:
• Իրականացնում է գրացուցակների կազմման աշխատանքները:
• Իրականացնում է աշխատանքի անվտանգության ,հակահրդեհային և սանիտարական կանոնների պահպանումը:
• Մասնակցում է մասսայական միջոցառումների կազմակերպմանը:

• Իրակացնում է բաժին մուտք գործած գրականության հաշվառումը:
• Աշխատանքներ է տանում այբբենական և կարգային գրացուցակների հետ:
• Պարբերաբար կազմակերպում է նոր ստացված գրքերի, թեմատիկ և հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ:
• Աշխատակիցները պարբերաբար ուսումնասիրում են ֆոնդը՝ հայտնաբերելով ոչ պրոֆիլային, արդիականությունը կորցրած, բազմօրինակ գրականությունը և ակտավորում այն: Մաշված գրքերը տրվում են վերանորոգման:

 3. Ընթերցասրահ

• Համակարգում է ընթերցասրահի աշխատանքները:
• Կազմում է ծրագրեր և հաշվետվություններ:
• Վարում է տեղեկատու ֆոնդի հաշվառման և պահպանման փաստաթղթերը:
• Տարվա ընթացքում կազմակերպում է տարաբնույթ զանգվածային միջոցառումներ:
• Իրակացնում է բաժին մուտք գործած գրականության հաշվառումը:
• Աշխատանքներ է տանում այբբենական և կարգային գրացուցակների հետ:

4.   Արվեստի բաժին

• Իրականացնում, կազմակերպում ու համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Իրագործում է բաժնի կանոնադրությամբ նախատեսված աշխատանքների մեթոդական ղեկավարում:
• Կազմակերպում և անց է կացնում գրական-մշակութային միջոցառումներ:
• Ապահովում է բաժնի և ստորաբաժանումների համագործակցությունը, համատեղ աշխատանքը:
• Համագործակցում է քաղաքի մշակույթի օջախների հետ:
• Ապահովում է ֆոնդի պահպանման աշխատանքները և նյութական միջոցների անձեռնամխելիությունը:
• Սեմինար-խորդակցություններին հադես է գալիս մասնագիտական թեմաներով:

• Կազմակերպում է ընթերցողների սպասարկումը:
• Ընթերցողներին բավարարում է գրավոր և բանավոր տեղեկանքներով:
• Կազմակերպում է զանգվածային միջոցառումների:
• Կատարում է գրքերի և տպագիր այլ նյութերի համալրում, գրանցում և հաշվառում:
• Աշխատանքներ է կատարում այբբենական, կարգային և առարկայական գրացուցակների հետ:
• Տեղեկատվության ապահովում միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ:

5. Մանակական բաժին

• Համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Կազմում գործունեության ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Համալրում է բաժնի գրադարանային հավաքածուն, միաժամանակ կատարում հաշվառում:
• Պարբերաբար կատարում է ֆոնդի ստուգում,առանձնացնում օտարման ենթակա գրականությունը:
• Ղեկավարում է միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքները:
• Համագործակցում է նախակրթարանների, դպրոցների հետ, տացքակետեր ստեղծելու նպատակով:
• Սեմինար-խորդակցություններին հադես է գալիս մասնագիտական թեմաներով:
• Աշխատանք է տանում գրադարանի հավաքածուի և գրացուցակների հետ:
• Կազմակերպում է ընթերցողների սպասարկումը :
• Մասնակցում է մաշված և քրքրված գրքային հավաքածուի զտման աշխատանքներին:
• Կազմակերպում է տարաբնույթ միջոցառումներ:
• Ձևավորում և պարբերաբար թարմացնում է ցուցադրական աշխատանքները, դարակային բաժանարարները և պատրաստում թեմատիկ դարակներ:
• Բաժնի աշխատանքները լուսաբանում է մարզային գրադարանի ֆեյսբուքյան էջում
• Սպասարկում է տացքակետերի ընթերցողներին:
• Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձևով՝ ըստ տարիքային խմբերի:
• Ապահովում է ընթերցողների մասնակցությունը միջոցառունմերին:
• Գրանցում և անհատական աշխատանք է տանում աբոնոմենտի և ընթերցասրահի ընթերցողների հետ, հայտնաբերում շնորհալի ընթերցողներ:
• Աշխատանքներ է տանում պարտք և ուշացրած գրականություն ունեցող ընթերցողների հետ:
• Ձեռք է բերում ընթերցողների կողմից պահանջարկ ունեցող գրքերը:

6. Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին

• Համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Կազմում է գործունեության ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Բաժանորդագրում է բաժնին անհրաժեշտ պարբերական մամուլ:
• Համալրում է բաժնի գրադարանային հավաքածուն և հաշվառում նոր գրականությունը:
• Կազմակերպում է միջոցառումներ՝ (մասնագետի օր, գրքի շնորհանդես, հանդիպում, գրքի տեսություն):
• << Նոր գրքեր>> խորագրով հանրությանը տեղեկատվություն է տալիս:
• Ապահովում է բաժնի ընթերցողների գրքատացքը:
• Բաժնում իրականացնում է տեղեկատու-մատենագիտական աշխատանքները:
• Հետևում է քարտարանների ստեղծման և համալրման աշխատանքներին:
• Պարբերաբար նոր նյութերով համալրում է երկրագիտական քարտարանը և
<<Սյունիքի մարզը գրքերում և մամուլում>> խորագրի ներքո ստեղծված քարտարանը: Մասնակցում է ընթերցողների գրանցման և սպասարկման աշխատանքներին:
• Կազմում է թեմատիկ քարտարաններ ու հանձնարարական ցանկեր:
• Մասնակցում է միջոցառումների կազմակերպմանը:
• Մասնակցում է մատենագիտական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքներին
• <<Ֆոտոշոփ >> ծրագրով իրականացնում է պարբերական մամուլի թվայնացման աշխատանքները:
• Կազմակերպում է ցուցահանդեսներ:
• Համալրում է լրագրային, ամսագրային քարտարանները նոր նյութերով:
• Մասնակցում է ընթերցողների ընդգրկմանն ու գրքատացքի ապահովմանը:
• Բավարարում է ընթերցողներին գրավոր և բանավոր մատենագիտական տեղեկանքներով:
• <<Այսօր հիշում ենք >>,<<Այսօր նշում ենք>> խորագրի ներքո Սյունիքի մարզային գրադարանի ֆեյսբուքյան և թվիթերյան էջերում նշել սյունյաց աշխարհի նշանավոր մարդկանց մասին տվյալներ:

7. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման և պահպանման  բաժին  

• Համակարգում է բաժնի աշխատանքները:
• Կազմում է բաժնի գործունեության ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Կազմակերպում է սպասարկում ներհամակարգային բաժնույթով և միջգրադարանային աբոնոմենտի միջոցով:
• Աշխատանքներ է տանում գրքափոխանակության ֆոնդի համալրման և օգտագործման հանձնելու ուղղությամբ:
• Կազմում է թեմատիկ հավաքածուներ և տրամադրում համայնքային գրադարաններին:
• Գրքափոխանակման ֆոնդից և նվիրաբերված գրականությունից գրքեր է հատկացնում տարածաշրջանի զորամասերին և սահմանամերձ համայնքների գրադարաններին:
• Ձևակերպում է ընթերցողական պահանջաթերթիկները և բավարարում ընթերցողների պահանջները:
• Հաշվառում է պահանջարկ ունեցող գրականությունը:
• Պատրաստում է գրքային հավաքածուներ գրադարաններին տրամադրելու համար:
• Աշխատանքներ է տանում գրացուցակային քարտերի հետ:
• Իրականացնում է հսկողություն հավաքածուների ճիշտ ժամկետին վերադարձնելու ուղղությամբ:
• Իրականացնում է տեղեկատու ֆոնդերից օգտվողների սպասարկումը:
• Աշխատանքներ է տանում գրքափոխանակության ֆոնդի հետ:
• Աշխատանքներ է իրականացնում գրադարանային ֆոնդի դասավորման և պահպանման ուղղությամբ:

8. Գրադարանային գործի ավտոմատացման և էլեկտրոնային տեղեկատվության         

սպասարկման բաժին

• Համակարգում է բաժնի գործառույթները:
• Կազմում է ՍՄԳ-ի և բաժնի ծրագրերն ու հաշվետվությունները:
• Ընդունում և ամփոփում է Կապանի տարածքի համայնքների գրադարանների վիճակագրական հաշվետվությունները:
• Եռամսյակը մեկ տեղեկատվություն է պատրաստում կատարած աշխատանքների մասին:
• Նախապատրաստում և կազմակերպում է սեմինար-պարապմունքներ Կապանի տարածքի գրադարանավարների համար:
• Գործնական և տեսական պարապմունքներ է կազմակերպում նոր և ոչ մասնագետ գրադարանավարների համար:
• Ծրագիր-ժամանակացույց է պատրաստում կարևորագույն միջոցառումների անցկացման համար:
• Ղեկավարում է <<Երիտասարադ ընտանիք>>, <<Քաղաքակրթություն>> ակումբները:
• Ակտիվ համագործակցում է ՀԿ-ների, ուսումնական հաստատությունների, Երկրագիտական թանգարանի, համայնքների ղեկավարների հետ:
• Տարվա ընթացքում կազմակերպում է նպատակային միջոցառումներ:
• Տարվա ընթացքում <<KOHA>> ծրագրով մուտքագրում է գրականություն:
• Կատարում է որոնողական աշխատանքներ էլեկտրոնային շտեմարանում:
• Էլեկտրոնային շտեմարանի միջոցով բավարարում է ընթերցողների պահանջները:
Գրադարանի աշխատողներին ուսուցանում է <<KOHA>> ծրագրի մուտքագրման աշխատանքները:

9. Տնտեսական բաժին

• Տնտեսական աշխատողների աշխատանքների կազմակերպում
• Մաքրման, հավաքման և նորոգման աշխատանքների որակի ստուգում, աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերի և տեխնիկական միջոցների հայտի ներկայացում կազմակերպության ղեկավարությանը.
• Նյութական միջոցների արդյունավետ օգտագործման ապահովում և տեխնիկական միջոցների խնայողաբար ծախսման հսկողություն.
• Կազմակերպությունում առկա նյութական միջոցների հաշվառման աշխատանքներին մասնակցություն.
• Պատրաստում է համապատասխան հաշվետվություններ վարչատնտեսական աշխատանքների մասին.

10. Ամերիկյան անկյուն

Կապանի ամերիկյան անկյունը գործում է 2007-ի հուլիսի 6-ից: Այն փոխհամագործակցության ծրագիր է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի և Սյունիքի մարզային գրադարանի միջև: Անկյան հիմնական ծառայություններն անվճար են և այն բաց է հանրության համար: Հավաքածուն հիմնականում համալրված է հայ-ամերիկյան համագործակցությանը միտված կրթական, մշակութային և բիզնես ռեսուրսներով: Հիմնական ծառայությունների մատուցումից բացի Կապանի ամերիկյան անկյունը կազմակերպում է դասախոսություններ, սեմինարներ, ցուցահանդեսներ, ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրություններ: Այստեղ կան գրքեր և գրքույկներ, ամերիկյան հանդեսներ և տեսաֆիլմեր անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:
Կապանի ամերիկյան անկյունը օգտվողներին տրամադրում է հյուրընկալ միջավայր և որակյալ ծառայություններ: Կրթական, հետազոտական և ճանաչողական ռեսուրսների որոնման համար տրամադրվող անվճար ինտերնետը հանրությանը մատուցվող մեկ այլ արժեքավոր ծառայությունն է:
Այստեղ շատ հաճախ կազմակերպվում է հետաքրքիր, ուսանելի միջոցառումներ, կինոդիտումներ անգլերենով հետաքրքրվող ուսանողների և ընթերցողների համար: Բաժինն ունի անգլերեն լեզվով հարուստ հավաքածու, որից ընթերցողը մեծ հաճույքով է օգտվում:
Ամերիկյան անկյունում բոլոր աշխատանքները կոորդինացնում է ԱՄՆ դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնը (տնօրեն՝ Ներսես Հայրապետյան):