Գրադարանից օգտվելու կարգ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

. Գրադարանն աշխատում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:00-18:00-ը:

. Գրադարանային հավաքածուից օգտվելն անվճար է:

. Գրադարանից օգտվելու կարգը խախտելու դեպքում ընթերցողը զգուշացվում է, իսկ կրկնվելու դեպքում զրկվում է գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից:

2. ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

. Գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:

. Գրադարանում գրանցվելու համար յուրաքանչյուր ընթերցողի համար բացվում է գրանցման քարտ, որում նշվում են ընթերցողի տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոս, անձնագրի սերիա և այլ տեղեկություններ):

3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

. Գրքերի և այլ տպագիր նյութերի օգտագործման ժամկետը սահմանում է գրադարանավարը` ելնելով գրքի պահանջարկից, չգերազանցելով 10-օրյա ժամկետը:

. 10-օրյա ժամկետը կարող է երկարացվել ևս 10 օրով կամ մերժվել՝ հաշվի առնելով տվյալ գրքի պահանջարկը:

. Մեկ ընթերցողին դուրս տրված գրականության քանակը չպետք է գերազանցի երկու միավորը:

. Հազվագյուտ, հնատիպ և արժեքավոր հրատարակությունները, մեկ օրինակից գրքերը, բառարանները, հանրագիտարանները, տեղեկատու հրատարակությունները, միջգրադարանային բաժնույթով ստացված գրքերը ընթերցողներին տրվում են միայն ընթերցասրահում ընթերցելու համար:

. Գրադարանի ընթերցասրահում և գրապահոցում պահվող գրքերից և այլ տպագիր նյութերից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում: Գրականությունը ընթերցասրահից և գրապահոցից դուրս չի տրվում:

. Նշված ժամանակահատվածում գիրքը չվերադարձնելու դեպքում ընթերցողը ծանուցվում է գրքի վերադարձման մասին ծանուցման հնարավոր որևէ միջոցով:

4. ԸՆԹԵՐՑՈՂՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔ  ՈՒՆԻ

. Գրադարանից օգտվողն իրավունք ունի օգտվելու գրադարանի հավաքածուից՝ սույն կարգին համապատասխան (բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի).

5. ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ  ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է

. Գրադարանի ծառայություններից օգտվողը պարտավոր է պահպանել գրադարանից օգտվելու կարգը:

. Յուրաքանչյուր ընթերցող պատասխանատվություն է կրում վերցրած գրքերը և այլ տպագիր միջոցները խնամքով պահպանելու և բարվոք վիճակում, ժամանակին գրադարանին վերադարձնելու համար: Ընթերցողները պարտավոր են գրադարանի հավաքածուին վնաս պատճառելու դեպքում վերականգնել վնասած հավաքածուն և փոխհատուցել դրանց շուկայական արժեքի չափով: